Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

a) Cennik – jest dostępny na https://www.livecall.io/pl/pricing indywidualnie dla każdego Konta. Cennik może składać się z Abonamentu Prepaid lub Abonamentu Biznesowego lub Abonamentu Na Miarę. Cennik określa koszt świadczenia Usługi LiveCall;

b) Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych lub/i specjalnych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta;

c) Konto – konto utworzone na Stronie Internetowej niezbędne do korzystania z Usług. Dostęp do Konta mają wyłącznie zarejestrowani Użytkownicy. Logowanie do Konta wymaga podania danych: aktywnego adresu e-mail oraz Hasła. Korzystanie z Konta jest bezpłatne;

d) Abonament Prepaid – rodzaj abonamentu oferowanego przez LiveCall z parametrami i ograniczeniami określonymi w Cenniku. Użytkownik wybierając ten abonament ma możliwość wykorzystania zgodnej z Cennikiem liczby CallBacków przez okres maksylanie 12 miesięcy;

e) Abonament Biznesowy – rodzaj abonamentu oferowanego przez LiveCall z parametrami i ograniczeniami określonymi w Cenniku, który pozwala Użytkownikowi na odpłatne korzystanie z Usługi LiveCall;

f) Abonament Na Miarę – rodzaj abonamentu oferowanego przez LiveCall z parametrami i ograniczeniami, które zostały ustalone przez Użytkownika i LiveCall, który pozwala Użytkownikowi na odpłatne korzystanie z Usługi LiveCall;

g) LiveCall – LiveCall Software sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 03–922) ul. Międzynarodowa 55/3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000597585, o numerze NIP: 5252642120, o kapitale zakładowym: 10.000,00 zł w całości wpłaconym. Adres e-mail do kontaktu: hello@LiveCall;

h) Okres Abonamentowy – okres czasu, za który Użytkownik uiścił opłatę lub/i zobowiązał się ją uiścić w wysokości zgodnej z Cennikiem. Okres Abonamentowy może wynosić miesiąc albo rok dla Abonamentu Biznesowego. Okres Abonamentowy kończy się dniem, który wypada miesiąc lub rok po rozpoczęciu się Okres Abonamentowego, a gdyby takiego dnia w kolejnym miesiącu nie było – w ostatnim dniu danego miesiąca. Okres Abonamentowy dla Abonamentu Prepaid jest zmienny lecz nie może trwać dłużej niż jeden rok;

i) Okres Próbny – okres, w którym Użytkownik może używać Usługi LiveCall usługi bezpłatnie. Okres próbny rozpoczyna się w pierwszym dniu, w którym Użytkownik otwiera Konto, a kończy po wystąpieniu pierwszego z następujących zdarzeń (i) osiągnięciu limitu 10 wykonanych CallBacków (ii) gdy minie 14 dni od Rejestracji. Po upływie Okresu Próbnego Usługa LiveCall przestaje być aktywna. Usługa LiveCall może być aktywowana przez Użytkownika w dowolnym momencie w trakcie trwania Umowy na warunkach określonych w Regulaminie;

j) Okres Trwania Umowy – okres w którym Użytkownik i LiveCall pozostają związani Umową, tj. okres od momentu utworzenia Konta aż do momentu rozwiązania Umowy;

k) Osoba Upoważniona – osoba fizyczna, która otrzymała od Użytkownika zaproszenie do korzystania z Usług w ramach Konta Użytkownika. W zakresie przyznanych przez Użytkownika uprawnień Osobie Upoważnionej, Osoba Upoważniona jest pełnomocnikiem Użytkownika do korzystania z Usług. Postanowienia Regulaminu dotyczące Użytkownika stosuje się odpowiednio do Osoby Upoważnionej;

l) Regulamin – niniejszy dokument określający zasady i warunki świadczenia/korzystania z Usług dostępnych w Panelu Online, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników oraz LiveCall; Jest dostępny pod adresem https://www.livecall.io/pl/terms-of-service

m) Rejestracja – przeprowadza się ją w celu otwarcia Konta w Panelu Online, wpisując adres e-mail w odpowiednim formularzu rejestracyjnym. Jest to proces uzyskania praw Użytkownika i jest to potwierdzone przez LiveCall i Użytkownika. Formularz rejestracyjny może zostać udostępniony na Stronie Internetowej lub za pośrednictwem innych kanałów dostępu upoważnionych przez LiveCall;

n) Panel Online – system stron internetowych LiveCall o ograniczonym obszarze dostępu, poprzez który Użytkownik może zarządzać Usługami. Panel Online jest dostępny pod następującym adresem URL: https://livecall.io/app/;

o) Strona Internetowa – strona internetowa LiveCall dostępna pod następującym adresem URL: http://livecall.io, która stanowi między innymi, kanał dostępu do Usługi Dostępu Do Konta i Usługi LiveCall. Użytkownik uzyskuje po podaniu adres e-mail na Stronie Internetowej dostęp do Konta. LiveCall umożliwia dzięki Stronie Internetowej dostęp do Usługi Dostępu Do Konta, Usługi LiveCall, Regulaminu, Polityki Prywatności oraz do dokonania Rejestracji;

p) Umowa – umowa zawierana drogą elektroniczną pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą o świadczenie Usługi dostępu do Konta;

r) Usługa Dostępu Do Konta – usługa świadczona przez LiveCall za pośrednictwem sieci Internet oraz z wykorzystaniem Panelu Online polegająca na dostępie do Konta, zarządzaniu danymi Konta, możliwość zakupu Usługi LiveCall oraz możliwości pobrania danych zebranych przez Użytkownika w postaci pliku CSV;

s) Usługa LiveCall – usługa świadczona przez LiveCall za pośrednictwem sieci Internet oraz z wykorzystaniem Panelu Online opisana w § 2. Ust. 3-4;

t) Usługi – należy przez to rozumieć zarówno Usługę Dostępu Do Konta, jak i Usługę LiveCall;

u) Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna korzystająca z Usługi na podstawie Umowy. Osoba zakładająca Konto dla Użytkownika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną zobowiązana jest do uprzedniego uzyskania odpowiedniego pełnomocnictwa/umocowania w tym zakresie. Użytkownik może być Przedsiębiorcą;

w) Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową w rozumieniu przepisów KC;

y) CallBack – rozmowa telefoniczna pomiędzy osobą delegowaną przez Przedsiębiorcę i osobą zlecającą CallBack albo poprzez dedykowany widżet lub formularz kontaktowy;

§ 2. Rodzaje i zakres świadczonych usług

Usługa Dostępu Do Konta

 1. Użytkownik w ramach Umowy otrzymuje Usługę Dostępu Do Konta w Panelu Online. Usługa ta pozwala użytkownikowi zarządzać Kontem i kupić lub aktywować inne usługi dostępne w Panelu Online
 2. Usługa ta jest nieodpłatna przez cały Okres Trwania Umowy.

Usługa LiveCall

 1. W trakcie trwania Umowy, Użytkownik może zamówić Usługę LiveCall z dowolnym abonamentem. Usługa LiveCall pozwala Użytkownikowi na otrzymywanie rozmów przychodzących od osób, które zamówiły CallBack za pośrednictwem dedykowanego widgetu lub formularza kontaktowego.
 2. Usługa LiveCall może zostać aktywowana w dowolnym Okresie Trwania Umowy na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 3. Wymagania techniczne

 1. Aby uzyskać dostęp do Usług niezbędne jest:
  1. zaakceptowanie Regulaminu;
  2. pomyślne dokonanie Rejestracji;
 2. Do prawidłowego działania Usługi LiveCall niezbędne jest umieszczenie kodu JavaScript podanego przez LiveCall, w sekcji przed znacznikiem na każdej stronie internetowej, na której Usługa LiveCall ma być aktywna.
 3. LiveCall zapewnia pomoc techniczną dostępną pod adresem e-mail: hello@LiveCall. Pomoc świadczona jest w dniach roboczych, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 17:00.

§ 4. Czas trwania i rozwiązanie umowy

 1. Umowa zostaje zawarta z chwilą utworzenia Konta w Panelu Online i trwa aż do jej rozwiązania. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
 2. W celu utworzenia Konta konieczne jest dokonanie Rejestracji.
 3. W każdym momencie trwania niniejszej Umowy, Użytkownik może zamówić Usługę LiveCall na warunkach określonych w Regulaminie.
 4. Umowa może zostać rozwiązana przez Użytkownika w dowolnym momencie i wypowiedzenie jest skuteczne od dnia, w którym upłynął Okresu Abonamentowy.
 5. Użytkownik może rozwiązać Umowę poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres hello@LiveCall podając szczegóły Konta.
 6. Upływ Okresu Abonamentowego wiąże się z zaprzestaniem świadczenia wybranych przez Użytkownika funkcjonalności Usługi LiveCall.
 7. LiveCall uprawniony jest do zablokowania albo rozwiązania Umowy w przypadku gdy Użytkownik naruszył postanowienia § 5 Regulaminu.
 8. W przypadku, o którym mowa powyżej, opłata uiszczona, przez Użytkownika, który jest Przedsiębiorcą nie podlega zwrotowi.
 9. W przypadku wątpliwości co do tego, czy zawiadomienie zostało dokonane przez danego Użytkownika, LiveCall może skontaktować się z Użytkownikiem poprzez wysłanie wiadomości e-mail i poprosić Użytkownika o potwierdzenie swojego zamiaru wypowiedzenia Umowy.

§ 5. Prawa i obowiązki użytkownika

 1. Użytkownik może korzystać z pomocy technicznej na warunkach określonych w Regulaminie przez cały okres trwania umowy.
 2. Użytkownik ma prawo do zarządzania Usługami przez Konto i prawo dostępu do przekazanych danych osobowych przekazanych i ich edycji.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do:
  1. niepodejmowania jakichkolwiek działań, które są niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa (w szczególności zakazane jest rozpowszechnianie treści, któe zawierają pornografię dziecięcą, które naruszają prawa autorskie lub/i inne prawa własności intelektualnej osób trzecich, a także są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, przedstawiają rażąco drastyczne sceny oraz mogą zostać uznane za wulgarne lub/i obraźliwe);
  2. niedostarczania za pośrednictwem Usług treści/ danych o charakterze bezprawnym (w szczególności o charakterze pornograficznym, rasistowskim), powszechnie uznawanych za wulgarne, obraźliwe lub/i obsceniczne albo mogące obrażać uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne i polityczne oraz jakichkolwiek innych naruszających przepisy prawa;
  3. niewykorzystywania Usług do sprzedaży towarów lub/i usług sprzecznych z prawem;
  4. nieumieszczania informacji wprowadzających w błąd co do autentyczności, jak i pochodzenia towarów lub/i usług;
  5. niewykorzystywania Panelu Online oraz Usług w sposób sprzeczny z prawem bądź dobrymi obyczajami, a także naruszający dobra osobiste osób trzecich lub/i uzasadnione interesy LiveCall;
  6. nie manipulować przy kodzie źródłowym Panelu Online i Usług;
  7. nie umieszczać poprzez Usługi LiveCall hiperłącz do zainfekowanych stron internetowych lub stron internetowych, których treść jest sprzeczna z prawem;
  8. nie podejmować żadnych działań, które mogą utrudniać lub zakłócać działanie Panelu Online i Usług, w szczególności poprzez umyślne wstawienie złośliwego kodu lub zainfekowanych plików;
  9. wykorzystywania Usług w granicach prawa i zgodnie z ich przeznaczeniem;
  10. nie uzyskiwania dostępu do Kont osób trzecich (na przykład przez łamianie haseł innych Użytkowników);
  11. aby nie przeciążać połączenia lub innej infrastruktury na której oparte są świadczone Usługi w sposób nadmierny i nieproporcjonalny;
  12. utrzymywania swojego Hasła w ścisłej tajemnicy oraz nieudostępniania go w jakikolwiek sposób osobom trzecim;
  13. nie udostępniania Konta i danych dostępowych do Konta osobom trzecim
 4. W ramach Usługi zabronione jest korzystanie z jakichkolwiek nieautoryzowanych przez LiveCall programów / skryptów, w szczególności zakłócających lub/i automatyzujących w jakikolwiek sposób korzystanie z Usług, w szczególności takich jak wirusy, boty, inne szkodliwe oprogramowanie i tym podobne.
 5. Użytkownik zobowiązany jest posługiwać się własnymi, poprawnymi danymi osobowymi i własnym adres e-mail. LiveCall zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia dokumentów, które potwierdzają autentyczność danych podanych przez Użytkownika.
 6. Użytkownik zgadza się, że LiveCall gromadzi anonimowe informacje na temat funkcjonowania Usługi LiveCall dla Użytkownika. LiveCall może przetwarzać te informacje i publikować dane w celach marketingowych dla obecnych i potencjalnych klientów.

§ 6. Prawa i obowiązki LiveCall

 

 1. LiveCall nigdy nie ingeruje w Konto Użytkownika i zgromadzone na nim informacje, chyba że na prośbę Użytkownika.
 2. LiveCall może badać sposób wykorzystywania Usług, w szczególności poprzez zbieranie anonimowych informacji pozwalających ją udoskonalać funkcjonalnie i technicznie (np. nazwa i wersja przeglądarki, system operacyjny, rozdzielczość ekranu, szybkość łącza).
 3. LiveCall ma prawo, według własnego uznania, zmienić właściwości, funkcjonalności Usług lub/i wykorzystywane oprogramowanie, jeżeli nie powoduje to obniżenia jakości świadczonych Usług na rzecz Użytkownika.
 4. LiveCall zastrzega możliwość czasowej niedostępności całości bądź części Panelu Online lub/i Usług z przyczyn technicznych, w szczególności związanych z jego konserwacją lub wprowadzaniem zmian w Panelu Online lub/i Usługach. LiveCall dołoży wszelkich starań, aby niedostępność Panelu Online lub/i Usług była możliwie najmniej uciążliwa dla Użytkowników.
 5. LiveCall zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić należyte świadczenie Usług w sposób stały i nieprzerywany.
 6. LiveCall może zablokować świadczenie Usługi LiveCall jeżeli nie odnotuje dokonania płatności przez Użytkownika albo zablokować Usługi, gdy Użytkownik naruszył postanowienia § 5 Regulaminu.

§ 7. Płatności

 1. Użytkownik ponosi opłaty względem LiveCall za korzystanie z Usługi LiveCall na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Z chwilą dokonania płatności za Usługę LiveCall, LiveCall aktywuje Usługę LiveCall. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest aktywowanie Usługi LiveCall przez LiveCall przed dokonaniem płatności przez Użytkownika. Możliwe jest to jednak wyłącznie w drodze indywidualnie ustalonego porozumienia pomiędzy stronami Umowy.
 3. Z chwilą dokonania płatności za Usługę LiveCall, Użytkownik deklaruje chęć otrzymywania faktury VAT. Faktura VAT wystawiana jest drogą elektroniczną bez podpisu odbiorcy. Faktura przesłana jest w formacie .pdf.
 4. Płatności dokonane poprzez Portal Online dokonywane są w formie „płatności cyklicznych”, co oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę do obciążania karty płatniczej płatnością cykliczną po wygaśnięciu Okresu Abonamentowego. W takim przypadku Okres Abonamentowy jest wydłużony. Użytkownik może cofnąć zgodę na dokonywanie płatności w formie ” płatności cyklicznych” przez e-mail wysłanej na adres: hello@livecall.com. Wiadomość e-mail powinna zawierać szczegóły Konta, i być wysłana najpóźniej 3 dni przed końcem Okresu Abonamentowego.
 5. W Panelu Online, Użytkownik może zarządzać swoimi danymi i płatnościami.
 6. Wysokość płatności zależna jest od wybranego przez Użytkownika abonamentu Usługi LiveCall oraz Okresu Abonamentowego.
 7. Ceny zamieszczone w Cenniku są cenami netto.
 8. LiveCall korzysta z usług zewnętrznego serwisu, który jest niezależny od LiveCall za pośrednictwem którego Użytkownik może dokonać płatności za Usługi LiveCall, w szczególności za pomocą karty płatniczej lub systemu PayPal. Płatności obsługiwane są przez PayPal (Europe) S.à r. l. et Cie, S.C.A., spółką z o.o. spółkę komandytową z siedzibą R.C.S. Luxembourg B 118 349 zarejestrowaną w 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luksemburg. Zasady przetwarzania płatności przez podmiot, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jest określony w odrębnym regulaminie dostępnym pod następującym adresem URL: https://www.braintreepayments. com/legal.

§ 8. Dane osobowe

 1. LiveCall przetwarza dane osobowe Użytkownika zgodnie z przepisami prawa. Zasady przetwarzania zostały szczegółowo opisane w Polityce Prywatności, która stanowi załącznik do Regulaminu i jest dostępna pod adresem URL: https://livecall.io/privacy-policy/.
 2. Aby ułatwić Użytkownikom, którzy są administratorami danych powierzanych nam do przetwarzania, dostosowanie się do wymogów RODO, opracowaliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz prosty mechanizm jej zawierania.
 3. Użytkownik akceptując Regulamin, zawiera z Livecall umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Integralnym załącznikiem do regulaminu jest umowa powierzenia przetwarzania danych, która zostaje zawarta w momencie akceptacji treści.

§ 9. Reklamacje

 1. Użytkownik może złożyć reklamację, w szczególności, jeżeli Umowa nie jest realizowana przez LiveCall zgodnie z postanowieniami Regulaminu albo przepisami prawa.
 2. Reklamację można złożyć w formie mailowej na adres hello@LiveCall.io
 3. Reklamacje powinny zawierać co najmniej imię i nazwisko Użytkownika, jego adres e-mail podany podczas rejestracji, a także szczegółowy opis oraz przyczyny uzasadniające reklamację. W przypadku wątpliwości co do tego, czy reklamacja została złożona przez danego Użytkownika, LiveCall może zażądać poprzez e-mail potwierdzenia faktu złożenia skargi w ciągu następnych 7 dni.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub/i informacje wymagają uzupełnienia, Użytkownik zobowiązany jest przed rozpatrzeniem reklamacji do jej uzupełnienia we wskazanym przez LiveCall zakresie i czasie.
 5. LiveCall rozpatruje reklamacje Użytkowników w możliwie najkrótszym terminie, lecz nie dłuższym niż 30 dni od jej otrzymania. W przypadku gdy reklamacja nie zawiera informacji koniecznych do jej rozpatrzenia, Livecall zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie, a termin biegnie wówczas od dnia doręczenia uzupełnionej reklamacji.
 6. W przypadku, gdy w związku z rozpatrzeniem reklamacji zasadne będzie dokonanie na rzecz Użytkownika zwrotu całości albo części uiszczonych przez niego na rzecz LiveCall opłat, zwrot będzie dokonywany za pośrednictwem tego samego kanału płatności, którym Użytkownik dokonał wcześniejszej płatności.

§ 10. Prawa autorskie i znaki towarowe

 

 1. Wszelkie oprogramowanie i treści zawarte na Stronie Internetowej i w Panelu Online, takie jak tekst, grafika, logo, zdjęcia, pliki audio i wideo, są własnością LiveCall i są prawnie chronione.
 2. LiveCall jest znakiem towarowym należącym do LiveCall.
 3. Powyższe znaki towarowe i treści nie mogą być wykorzystywane bez pisemnej zgody LiveCall, w szczególności nie mogą być używane w powiązaniu z produktami lub/i usługami innych podmiotów w sposób, który może wprowadzić klientów lub/i potencjalnych klientów w błąd lub/i w inny sposób zaszkodzić LiveCall lub/i jego produktom i usługom.
 4. Użytkownikowi ani żadnej osobie przez niego upoważnionej nie wolno usuwać, zakrywać, uniemożliwiać odczytanie ani zmieniać znaków towarowych, informacji o prawach autorskich lub/i innych oznaczeń dotyczących praw własności zawartych w Panelu Online, rezultatach korzystania z Usługi lub/i w treściach zawartych na Stronie Internetowej. W szczególności zakazane jest usuwanie lub/i zmienianie logo LiveCall z obrazów zrobionych w Panelu Online w formie zrzutów z ekranu, raportów i innych efektów korzystania z Usługi, z wyłączeniem przypadków na które zgodę wydał LiveCall.
 5. LiveCall przyjmuje, że Użytkownik poprzez dodawanie, w ramach świadczonych Usług, treści, grafik lub/i innych utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.) w swoim Koncie ma do tego prawo. Użytkownik udziela LiveCall niewyłącznej licencji na czas trwania Umowy do tych utworów na następujących polach eksploatacji:
  1. wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera oraz w systemie teleinformatycznym;
  2. zmienianie, usuwanie, uzupełnianie;
  3. wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie).

§ 11. Ograniczenie odpowiedzialności

 1. LiveCall nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. niepoprawnie podane dane przez Użytkownika na etapie Rejestracji;
  2. poniesione szkody, jak i utracone korzyści przez Użytkowników lub/i Osoby Upoważnione, które spowodowane zostały na skutek ujawnienia Hasła do Konta Użytkownika przez tych Użytkowników lub/i Osoby Upoważnione, osobom trzecim;
  3. poniesione szkody, jak i utracone korzyści przez Użytkowników lub/i Osoby Upoważnione, które spowodowane zostały na skutek działań bądź zaniechań tych Użytkowników lub/i Osób Upoważnionych, w szczególności poprzez korzystanie przez nich z Usług w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub/i Regulaminem;
  4. poniesione szkody, jak i utracone korzyści przez Użytkowników lub/i Osoby Upoważnione, które spowodowane zostały na skutek działania lub/i zaniechania osób trzecich;
  5. poniesione szkody, jak i utracone korzyści przez Użytkowników lub/i Osoby Upoważnione, które nie zostały spowodowane na skutek umyślnego działania LiveCall.
 2. LiveCall nie ma wpływu na to czy jakiekolwiek osoby trzecie podejmą bądź nie, jakąkolwiek czynność lub/i czynności w związku ze świadczonymi przez niego Usługami. LiveCall nie ma wpływu na to, w jaki sposób Użytkownicy lub/i Osoby Upoważnione zarządzają swoim Kontem.
 3. LiveCall:
  1. wyłącznie przechowuje dane Użytkowników i umożliwia ich transmisję w Internecie;
  2. nie modyfikuje danych wprowadzanych przez Użytkowników lub/i Osoby Upoważnione;
 4. LiveCall jest odpowiedzialny za zawinione przez niego szkody wynikłe z niewykonania lub/i nienależytego wykonania Umowy do wysokości ceny uiszczonej za Usługę.

§ 12. Postanowienia końcowe

 1. LiveCall zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie i Cenniku.
 2. Zmiana Regulaminu może nastąpić w szczególności w przypadku zmian technologicznych lub organizacyjnych w działaniu LiveCall, konieczności dostosowania sposobu świadczenia Usług i zapisów Regulaminu do nowych przepisów prawa lub w innych uzasadnionych przypadkach.
 3. Każda istotna zmiana Regulaminu jest udostępniona na co najmniej 14 dni przed planowanym wejściem w życie zmian.
 4. W przypadku, o którym mowa powyżej, Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę do czasu planowanego wejścia w życie nowego regulaminu lub/i cennika. Nie zgłoszenie chęci rozwiązania Umowy bądź jej nie rozwiązanie do tego czasu poczytuje się za zgodę Użytkownika na świadczenie Usług, na zasadach zgodnych z nowym regulaminem lub/i cennikiem.
 5. Zmiana zakresu lub/i rodzaju Usług nienaruszająca dotychczasowej Umowy nie stanowi istotnej zmiany Regulaminu.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 7. W razie zmiany lub/i unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
 8. LiveCall zgłasza gotowość do rozwiązywania sporów w trybie ugodowym.
 9. Wszelkie spory pomiędzy LiveCall a Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby LiveCall. Prawem właściwym jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 10. Załączniki stanowiące integralną część Regulaminu:
  1. Polityka Prywatności
  2. Umowa powierzenia danych osobowych
  3. Cennik
 11. Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.

Regulamin Powierzenia Danych Osobowych

Obowiązuje do 25.05.2018 r. i przez 14 kolejnych dni.

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin Powierzenia Danych Osobowych (dalej „RPDO”) stanowi integralną część Regulaminu LiveCall.
 2. LiveCall (zwanej dalej „Procesorem”) świadczy Usługę LiveCall na rzecz osób fizycznych, prawnych bądź innych jednostek organizacyjnych posiadających zdolność do czynności prawnych (zwanych dalej Administratorem).
 3. RPDO ma zastosowanie, gdy Administrator za pośrednictwem Usługi LiveCall zbiera lub przetwarza dane osobowe w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (zwanej dalej „Ustawą”).
 4. Administrator danych powierza Procesorowi do przetwarzania dane osobowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy, w zakresie wynikającym z Regulaminu LiveCall. W szczególności chodzi o zbierane przez Administratora a przechowywane w ramach Konta przez Procesora dane osobowe klientów i potencjalnych klientów Administratora.
 5. Procesor zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych w niniejszej Regulaminie, Ustawie i wydanych na jej podstawie odpowiednich aktach wykonawczych.
 6. Z tytułu wykonywania świadczeń określonych w niniejszej Umowie Procesorowi nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie poza określonym w Regulaminie LiveCall.

§ 2. Oświadczenia stron

 1. Strony zgodnie oświadczają, że administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 7 pkt 4 Ustawy powierzonych do przetwarzania Procesorowi na podstawie niniejszego RPDO jest Administrator danych.
 2. O celach i środkach przetwarzania powyższych danych osobowych decyduje wyłącznie Administrator danych. Procesor jest podmiotem, o którym mowa w art. 31 ust. 1 Ustawy.
 3. Administrator danych oświadcza, że powierzone Procesorowi do przetwarzania dane osobowe gromadzi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Administrator danych oświadcza, że powierzone Procesorowi dane mogą stanowić dane osobowe wymienione w art. 27 ust. 1 Ustawy oraz, że zgłosi powierzone zbiory danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy zbiory nie będą podlegały zwolnieniu z tego obowiązku na mocy obowiązujących przepisów prawa.

§ 3. Zakres powierzenia danych

 1. Zakres powierzonych Procesorowi do przetwarzania danych osobowych obejmuje numer telefonu klientów korzystających lub zamierzających korzystać z usług świadczonych przez Administratora danych.
 2. Powierzenie, o którym mowa w niniejszej Umowie obejmuje przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji przez Procesora następujących czynności:
  1. przechowywanie danych osobowych na Koncie
  2. wykonywanie kopii zapasowych danych osobowych,
 3. Procesor jest uprawniony przetwarzać powierzone jej przez Administratora dane osobowe wyłącznie w zakresie i w celu związanym z realizacją niniejszej Regulaminu i RPDO. Szersze przetwarzanie wymaga zmiany niniejszego Regulaminu.

§ 4. Obowiązki stron

 1. Procesor oświadcza, iż przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych powierzonych przez Administratora podjął środki zabezpieczające zbiór danych, o których mowa w art. 36-39 Ustawy oraz spełnił wymagania określone w przepisach, o których mowa w art. 39a Ustawy. W zakresie przestrzegania tych przepisów Procesor ponosi odpowiedzialność jak administrator danych osobowych.
 2. Procesor przy przetwarzaniu danych osobowych zobowiązany jest stosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. W celu wykonania obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Procesor zobowiązany jest stosować przyjętą przez siebie „Politykę bezpieczeństwa” i „Instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych” i wyznaczyć administratora bezpieczeństwa informacji (ABI).
 3. Procesor, jako podmiot przetwarzający dane powierzone przez Administratora danych, oświadcza, że w trakcie obowiązywania Regulaminu system informatyczny służący do przetwarzania danych oraz system zarządzania tym przetwarzaniem spełniają wymagania określone przez przepisy polskiego i europejskiego prawa.
 4. Ustala się, że w imieniu Procesora powierzone dane osobowe przetwarzać mogą wyłącznie pracownicy bądź współpracownicy, którzy uprzednio zostały do tego pisemnie wyznaczone przez członków zarządu Procesora.
 5. Każda osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych zostanie zobowiązana do zachowania tych danych w tajemnicy. Tajemnicą objęte są również wszelkie informacje dotyczące sposobów zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
 6. Każda ze Stron zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania drugiej Strony o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania danych osobowych w ramach każdego z przekazanych Procesorowi zbiorów danych, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, a także o wszelkich kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych w ramach zbioru danych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 7. W przypadku podjęcia przez osobę trzecią działań prawnych wobec Procesora i/lub Administratora danych związanych z naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych, Strony zobowiązują się współpracować w celu podjęcia stosownych kroków prawnych zmierzających w szczególności do oddalenia bądź odrzucenia przez właściwy sąd roszczeń osoby trzeciej, wniesienia środka odwoławczego lub zawarcia ugody jak również innych działań prawnych.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku naruszenia przez którąkolwiek ze Stron zasad przetwarzania danych osobowych jakie określono w Umowie, Ustawie lub odpowiednich aktach wykonawczych i poniesienia w związku z tym przez drugą Stronę jakiejkolwiek szkody, Strona winna naruszenia, jest zobowiązana do pokrycia szkody poniesionej przez drugą stronę, przy czym Strony ograniczają odpowiedzialność do tzw. szkody rzeczywistej („damnum emergens”) i wyłączają odpowiedzialność za tzw. utracone korzyści („lucrum cessans”).
 2. Regulamin zostaje zawarty na czas obowiązywania Regulaminu LiveCall.
 3. Strony dopuszczają możliwość zmiany niniejszego RPDO za porozumieniem Stron.
 4. W wypadku wygaśnięcia niniejszego RPDO, Procesor zobowiązuje się do umożliwienia skopiowania wszelkich powierzonych przez Administratora danych, a następnie do usunięcia powierzonych danych w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od wygaśnięcia RPDO, jednakże nie wcześniej niż przed skopiowaniem danych przez Administratora, chyba że ten wcześniej na piśmie zrzekł się możliwości wykonania kopii.

Umowa Powierzenia Danych Osobowych

Obowiązuje od 25.05.2018 r.

Zawarta w dniu [Data zawarcia] w Warszawie pomiędzy

[Nazwa firmy], [Adres firmy] zwanym dalej „Administratorem”,

a LiveCall Software sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Międzynarodowa 55/3, 03-922 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000597585, o numerze NIP: 5252642120, o kapitale zakładowym: 10.000,00 zł w całości wpłaconym. Adres e-mail do kontaktu: hello@livecall.io, zwanym dalej „Przetwarzającym”,

(dalej łącznie jako: „Strony”)

Zważywszy, że:

 1. Strony zawarły Umowę o świadczenie usług, w związku z wykonywaniem której Administrator powierzy Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym Umową;
 2. Celem Umowy jest ustalenie warunków, na jakich Przetwarzający wykonuje operacje przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora;
 3. Strony, zawierając Umowę, dążą do takiego uregulowania zasad przetwarzania danych osobowych, aby odpowiadały one w pełni postanowieniom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1);

Strony postanowiły zawrzeć Umowę o następującej treści:

§ 1 Definicje

Dla potrzeb niniejszej umowy, o ile z treści i celu umowy nie wynika inaczej, przyjmuje się następujące znaczenie dla poniżej wymienionych sformułowań:

 1. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1);
 2. Ustawa – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) lub inny akt prawny, który zastąpi rzeczoną ustawę;
 3. dane osobowe – oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 4. przetwarzanie danych – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 5. Umowa – rozumie się przez to niniejszą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 6. Umowa Podstawowa – rozumie się przez to umowę zawartą przez Strony w związku ze świadczeniem usług;
 7. Personel Przetwarzającego – rozumie się przez to pracowników i współpracowników Przetwarzającego, niezależnie od rodzaju umowy i formy współpracy, działających na rzecz i w imieniu Przetwarzającego.

§ 2 Przedmiot Umowy - opis przetwarzania

 1. Na warunkach określonych niniejszą Umową oraz Umową Podstawową Administrator powierza Przetwarzającemu, w rozumieniu RODO, przetwarzanie danych osobowych, a Przetwarzający zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnego z prawem oraz wyłącznie w celu i zakresie określonym w Umowie Podstawowej.
 2. Przetwarzający przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora, chyba że obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie. Za udokumentowane polecenie uważa się polecenie przetwarzania danych zawarte w Umowie lub w Umowie Podstawowej, a także wskazówki lub instrukcje przekazywane przez Administratora w trakcie ich obowiązywania.

§ 3 Zakres i cel przetwarzania

 1. Przetwarzanie danych będzie dotyczyć osób, które zamówiły CallBack za pośrednictwem dedykowanego widgetu lub formularza kontaktowego zainstalowanego na stronie internetowej lub w serwisie Administratora i obejmować będzie następujące rodzaje danych osobowych: numery telefonu i adresy IP oraz ewentualnie – o ile zostanie to odrębnie uzgodnione – nagrania dźwięku.
 2. Charakter i cel przetwarzania wynikają z Umowy Podstawowej. Charakter przetwarzania określony jest rolą przetwarzającego jako dostawcy Usługi Livecall służącej umożliwieniu Administratorowi wykonywania Call Back-ów, tj. oddzwaniania do potencjalnych klientów na ich żądanie, a także m.in. prowadzenia statystyk i czynności analitycznych związanych z korzystaniem z Usługi Livecall.

§ 4 Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator i Przetwarzający zobowiązują się do przestrzegania przepisów i wymogów RODO i właściwych przepisów krajowych.
 2. Administrator oświadcza, że jest administratorem danych osobowych oraz że jest uprawniony do ich przetwarzania w zakresie, w jakim powierza ja Przetwarzającemu.
 3. Przetwarzający oświadcza, że dysponuje zasobami, doświadczeniem, wiedzą fachową i wykwalifikowanym personelem, które umożliwiają mu prawidłowe wykonanie Umowy Powierzenia oraz wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi Ustawy oraz RODO.
 4. Przetwarzający oświadcza, że podjął skuteczne środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz uszkodzeniem, zniszczeniem, utratą lub nieuzasadnioną modyfikacją. Przetwarzający oświadcza, że zastosowane przez niego środki pozostają zgodne z Ustawą oraz RODO.
 5. Przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, w tym także po rozwiązaniu Umowy, oraz zobowiązuje się zapewnić, by jego pracownicy oraz inne osoby upoważnione do przetwarzania powierzonych danych osobowych, zobowiązały się do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, w tym także po rozwiązaniu Umowy Powierzenia.
 6. Administrator zobowiązuje się do współdziałania w realizacji Umowy z Przetwarzającym w zakresie dotyczącym przetwarzania danych osobowych powierzonych na podstawie Umowy.
 7. Przetwarzający zobowiązuje się, że podczas realizacji Umowy będzie współpracować z Administratorem w zakresie dotyczącym przetwarzania danych osobowych powierzonych na podstawie Umowy, w tym współpracy w zakresie żądań osoby, której dane dotyczą (w szczególności: informowania o skierowaniu do Przetwarzającego żądań przez osobę której dane dotyczą).
 8. Przetwarzający zobowiązuje się pomagać Administratorowi w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO. Przetwarzający przekaże Administratorowi informacje o każdym przypadku naruszenia ochrony danych osobowych niezwłocznie po ich wykryciu. Informacje te w miarę możliwości powinny zawierać elementy wskazane w art. 33 ust. 3 i 34 ust. 3 RODO. Przetwarzający bez zbędnej zwłoki podejmuje wszelkie rozsądne działania mające na celu ograniczenie i naprawienie negatywnych skutków naruszenia.
 9. Przetwarzający zobowiązuje się powiadamiać Administratora niezwłocznie o:
 1. wszczęciu kontroli przez GIODO lub przez inny organ nadzorczy zajmujący się ochroną danych osobowych w związku z powierzeniem Przetwarzającemu przetwarzania danych osobowych, a także o wszelkich decyzjach lub postanowieniach administracyjnych wydanych wobec Przetwarzającego w związku z powyższym;
 2. wszczętych lub toczących się postępowaniach administracyjnych, sądowych lub przygotowawczych związanych z powierzeniem Przetwarzającemu przetwarzania danych osobowych, a także o wszelkich decyzjach, postanowieniach lub orzeczeniach wydanych wobec Przetwarzającego w związku z powyższym;
 3. wszelkich incydentach dotyczących powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez Przetwarzającego, w tym uzyskania przypadkowego lub nieupoważnionego dostępu do powierzonych danych osobowych, przypadkach zmiany, utraty, uszkodzenia lub zniszczenia powierzonych danych osobowych.

§ 5 Kontrole

 1. Administrator jest uprawniony do weryfikacji przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych wynikających z RODO oraz niniejszej Umowy przez Przetwarzającego. Administrator swoje uprawnienie realizuje poprzez:
  1. żądanie udzielenia niezbędnych informacji dotyczących powierzonych danych osobowych (z zastrzeżeniem tajemnicy handlowej i tajemnicy przedsiębiorstwa Przetwarzającego);
  2. przeprowadzanie audytów w zakresie zgodności operacji przetwarzania z prawem (zgodnie z art. 28 ust. 2 lit. h RODO).
 1. Przeprowadzenie audytu każdorazowo wymaga wcześniejszego uzgodnienia terminu audytu przez Strony. Administrator każdorazowo przed przeprowadzeniem audytu przedstawi Przetwarzającemu do weryfikacji i akceptacji ramowy plan czynności kontrolnych.
 2. W przypadku nieuzasadnionych, nadmiernie powtarzających się audytów o szerokim zakresie, Podmiot Przetwarzający może wprowadzić opłatę za przeprowadzenie audytu w wysokości wynikającej z poniesionych kosztów administracyjnych.
 3. Audytorem Administratora nie może być podmiot prowadzący działalność konkurencyjną wobec Przetwarzającego ani podmiot z nim powiązany lub jego pracownik lub podmiot/osoba z nim współpracująca, bez względu na podstawę zatrudnienia lub współpracy.
 4. Audyt może obejmować wysyłanie zapytań, analizę dokumentów, rozmowy z Personelem Przetwarzającego oraz wizytację lokali Przetwarzającego, o ile mają bezpośredni związek w wykonywaniem Umowy powierzenia.
 5. Audyt nie może obejmować informacji lub dokumentów dotyczących innych klientów Przetwarzającego, ani zmierzać lub skutkować uzyskaniem dostępu Klienta do Danych Osobowych innych niż Dane Osobowe Administratora lub do danych poufnych Przetwarzającego lub innych podmiotów;
 6. Przetwarzający może uzależnić udział audytora lub wyznaczonego pracownika Administratora w audycie od uprzedniego zawarcia odpowiedniej umowy poufności z Przetwarzającym.
 7. W czasie audytu Administrator i audytor mają obowiązek przestrzegania wewnętrznych procedur i polityk Przetwarzającego dotyczących bezpieczeństwa i poufności.

§ 6 Podpowierzenie przetwarzania danych osobowych

 1. W celu wykonania Umowy Podstawowej Administrator wydaje zgodę Przetwarzającemu na podpowierzenie przetwarzania danych osobowych innym podmiotom. Niniejsza zgoda obejmuje dalsze powierzanie danych w ramach usług zlecanych przez Przetwarzającego w zakresie realizacji: a) połączeń telefonicznych przez operatora telekomunikacyjnego, b) usług informatycznych i hostingowych.
 2. O wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających Przetwarzający będzie informował Administratora stosownym komunikatem, dając tym samym Administratorowi możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian w terminie 7 dni od momentu otrzymania zawiadomienia.
 3. Przetwarzający zobowiązuje się do zawierania umów dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych, które będą gwarantowały co najmniej taki sam poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych, jak wynikający z Umowy, w tym w zakresie zachowania tajemnicy.
 4. Przetwarzający ponosi odpowiedzialność przy dochowaniu należytej staranności w doborze podmiotu, któremu podpowierzył przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli Przetwarzający korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego, nałoży na ten inny podmiot przetwarzający te same obowiązki ochrony danych jak w Umowie, w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom Ustawy i RODO.

§ 7 Postępowanie z danymi po wygaśnięciu Umowy Podstawowej

Z chwilą zakończenia obowiązywania Umowy Przetwarzający jest zobowiązany do niezwłocznego (w terminie uzasadnionym względami technicznymi) przekazania Administratorowi na jego żądanie lub usunięcia (zależnie od decyzji Administratora) danych osobowych (w tym kopii zapasowych), a następnie zniszczenia wszelkich informacji mogących posłużyć do odtworzenia w całości lub części, powierzonych na podstawie Umowy oraz Umowy Podstawowej danych osobowych, chyba że właściwe przepisy prawa krajowego lub unijnego nakazują przechowywanie tych danych osobowych przez Przetwarzającego przez ustawowo określony czas.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza Umowa została zawarta na czas obowiązywania Umowy Podstawowej z zastrzeżeniem terminu karencji usunięcia danych wskazanego w kolejnym ustępie.
 2. Przetwarzający dokona usunięcia danych po upływie 180 dni od zakończenia Umowy Podstawowej, chyba że Administrator poleci mu to uczynić wcześniej
 3. Umowa nie narusza obowiązków Stron wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. W sprawach nieuregulowanych Umową, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.), Ustawa oraz RODO.
Umowa została zawarta w formie elektronicznej. Nie wymaga podpisów stron.

Chcesz zapisać się do naszego newslettera?

Close Menu