Regulamin

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z platformy internetowej znajdującej się pod adresem https://www.livecall.io/ (zwaną dalej „Platformą LiveCall”) oraz wtyczki LiveCall (zwaną dalej „Wtyczką”). LiveCall ma na celu ułatwienie generowania leadów sprzedażowych przez Użytkowników poprzez narzędzie, pozwalające na szybkie połączenie się i komunikację z klientami lub potencjalnymi klientami.

Przed przystąpieniem do korzystania z LiveCall, Użytkownik (zwany dalej „Użytkownikiem”, „Ty”, „Ciebie”, „Twój”) musi zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności, która stanowi uzupełnienie niniejszego Regulaminu. Usługi i funkcjonalności świadczone za pośrednictwem LiveCall oraz Wtyczki dostarczane są i świadczone przez  LiveCall Software sp. z o.o. (zwaną dalej „Usługodawcą”, „my”, „nas”, „nasz”) z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 03-840) ul. Grochowka 306/308, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000597585, o numerze NIP: 5252642120, o kapitale zakładowym: 10.150,00 zł, która jest właścicielem i administratorem LiveCall.

Regulamin i inne warunki usług udostępniamy wszystkim bezpłatnie przed zawarciem jakiejkolwiek umowy w ramach LiveCall, a także – na Twoje żądanie – w taki sposób, który umożliwia Ci pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługujesz. Szczegółowe zasady korzystania z funkcjonalności dostępne są w dedykowanych zakładkach LiveCall. Niektóre dostarczane przez nas specjalne funkcjonalności objęte są warunkami, które są dodatkowe i uzupełniające w stosunku do Regulaminu. W razie rozbieżności między Regulaminem a warunkami dotyczącymi takiej funkcjonalności specjalnej, pierwszeństwo mają warunki dotyczące funkcjonalności specjalnej. Jeśli nie zgadzasz się z postanowieniami Regulaminu, nie możesz korzystać z Usług.

Znaczenie innych pojęć używanych w Regulaminie:

 • Cennik - zestawienie przedstawiające wysokość Opłat za świadczenie Usług za dany Pakiet, dostępny po zalogowaniu na Konto
 • Konto - bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę; wydzielona indywidualnie zarejestrowanemu Użytkownikowi, modyfikowalna część Platformy LiveCall
 • LiveCall - system funkcjonalności dostępny w ramach Platformy LiveCall znajdującej się pod tym adresem: https://www.livecall.io/ oraz dostarczany za pomocą naszej Wtyczki
 • Okres abonamentowy - okres (miesiąc lub jego dowolna wielokrotność, np. kwartał, pół roku, rok itp.), za który Użytkownik uiszcza Opłatę, w wysokości zgodnej z Cennikiem; Okres abonamentowy kończy się dniem, który wypada miesiąc (lub odpowiednią liczbę miesięcy) po rozpoczęciu się Okresu abonamentowego, a gdyby takiego dnia w kolejnym miesiącu nie było – w ostatnim dniu danego miesiąca.
 • Okres próbny - okres świadczenia Usług, za jaki nie jesteś zobowiązany uiszczać Opłaty
 • Opłata - opłata, której wysokość jest zależna od zakresu przedmiotowego Usług określonych w Pakiecie oraz od Okresu abonamentowego
 • Pakiet - wariant określający zakres przedmiotowy funkcjonalności LiveCall, wybierany przez Ciebie na podstawie udostępnianych przez nas opcji
 • Polityka Prywatności - dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania Twoich danych osobowych, dostępny pod tym adresem: https://livecall.io/pl/polityka-prywatnosci/
 • Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia Usług w ramach LiveCall
 • Siła wyższa- zdarzenie, którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu staranności wymaganej w stosunkach zawodowych, które jest zewnętrzne zarówno w stosunku do Usługodawcy, jak i do Użytkownika, i któremu nie mogli się oni przeciwstawić, działając z należytą starannością; w szczególności za działanie Siły wyższej uważa się atak hackerski albo wprowadzenie złośliwego oprogramowania do LiveCall
 • Umowa - porozumienie zawierane między Usługodawcą a Użytkownikiem, którego przedmiotem jest korzystanie z LiveCall, i którego ogólne postanowienia określa niniejszy Regulamin
 • Usługa - odpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę, polegające na udostępnianiu funkcjonalności LiveCall, polegających m.in. na korzystaniu z narzędzi umożliwiających szybki kontakt Użytkowników z ich klientami lub potencjalnymi klientami
 • Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania która na podstawie i zgodnie z Regulaminem korzysta z Usług na podstawie Umowy.

1. OGÓLNE WARUNKI

 1. W celu korzystania ze wszystkich naszych funkcjonalności, po stronie Użytkowników spełnione muszą zostać następujące minimalne wymagania techniczne: (a) urządzenie z dostępem do Internetu umożliwiające prawidłowe wyświetlenie interfejsu LiveCall, (b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail); (c) zainstalowana i aktualna przeglądarka internetowa o standardzie odpowiadającym najnowszej wersji Chrome, Firefox, Opera, Safari, Edge (z zastrzeżeniem, że dla zarejestrowanych Użytkowników korzystających z odpłatnych Usług rekomendowane jest korzystanie z przeglądarki Chrome lub Firefox (d) włączona obsługa Cookies oraz JavaScript.
 2. LiveCall może integrować się z innymi aplikacjami lub oprogramowaniem (np. Facebook Lead Ads, Zapier, Leadscore).
 3. LiveCall może wysyłać Ci powiadomienia w postaci alertów. Możemy wysyłać do Ciebie również wiadomości e-mail lub sms. Są to funkcjonalności, które w dowolnym czasie możesz modyfikować zakresowo lub wyłączyć.
 4. Z chwilą rozpoczęcia korzystania z LiveCall zobowiązany jesteś do korzystania z Usług zgodnie z ich przeznaczeniem, obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. Obowiązuje Cię zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. Nie możesz również podejmować działań, które polegają na utrudnieniu, zakłóceniu, naruszeniu funkcjonowania LiveCall pod względem technicznym i technologicznym.
 6. Naruszenie Regulaminu może spowodować jedną z naszych następujących reakcji: (a) ostrzeżenie skierowane do Użytkownika, (b) blokadę dostępu do Konta na czas oznaczony, (d) usunięcie Konta, (e) uniemożliwienie Użytkownikowi dokonania powtórnego założenia Konta. Poinformujemy Cię o usunięciu Konta i wypowiedzeniu Umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej w e-mailu wysłanym na Twój adres e-mail podany podczas rejestracji, podając podstawę takiego wypowiedzenia Umowy.

2. KONTO

 1. Aby korzystać z Usług, musisz posiadać aktywne Konto. Konto jest niezbywalne i nieprzenaszalne. Dostęp do Konta może być udzielany jedynie Twoim pracownikom i współpracownikom, którzy działają na rzecz Twojej firmy.
 2. W celu założenia Konta, musisz dopełnić procedury rejestracji za pomocą formularza dostępnego na Platformie LiveCall. Z chwilą potwierdzenia przez Ciebie dokonania rejestracji poprzez link aktywacyjny wysłany na adres e-mail podany w formularzu, między Tobą a nami zostaje zawarta Umowa na czas nieokreślony.
 3. Konto zawiera dane podane przez Ciebie podczas rejestracji. Wysyłając prośbę o założenie Konta, oświadczasz i gwarantujesz, że wprowadzane przez Ciebie informacje rejestracyjne są prawdziwe, prawidłowe i aktualne, a także pozostaną takie przez cały czas korzystania przez Ciebie z Usług, poprzez aktualizację lub edycję w ramach Konta.
 4. Jesteś odpowiedzialny za to, co dzieje się w ramach Twojego Konta, jak i za jego pośrednictwem. Nie możesz więc udostępniać go osobom trzecim i jesteś odpowiedzialny za zachowanie w poufności swojego loginu oraz hasła.
 5. Konto może zostać przez Ciebie usunięte w każdym czasie, poprzez złożenie przez Ciebie takiego oświadczenia woli za pośrednictwem poczty elektronicznej (z zastrzeżeniem, że wówczas musi być to adres e-mail, którym posługiwałeś/łaś się w momencie rejestracji Konta) lub poprzez zgłoszenie swojego Konta do usunięcia. Usuwając Konto, zrzekasz się dalszego korzystania z Usług opłaconych w ramach Pakietu.
 6. Usunięcie Konta jest tożsame z wypowiedzeniem Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 7. Możemy usunąć Twoje Konto w przypadku: (a) naruszenia warunków Umowy, Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa; (b) podejmowania przez Ciebie działań na szkodę innych Użytkowników, osób trzecich lub Usługodawcy; (c) nadużywania LiveCall, w szczególności w celach niezgodnych z prawem, jak rozsyłanie SPAM-u lub niezamówionych informacji handlowej.

3. OKRES PRÓBNY

 1. Udostępniamy niektórym Użytkownikom możliwość bezpłatnego testowania LiveCall w ramach Umowy przez Okres próbny. Do Okresu próbnego zastosowanie mają wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu, odpowiednio również dotyczące zawarcia Umowy oraz skutków jej rozwiązania lub wygaśnięcia, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących Opłaty oraz Okresu abonamentowego.
 2. Jeżeli chcesz dalej korzystać z LiveCall w rozszerzonym zakresie, wówczas z dniem zakończenia Okresu próbnego, zobowiązany jesteś uiścić Opłatę wskazaną w wybranym przez Ciebie Pakiecie.
 3. Jeżeli nie uiścisz Opłaty, zakres Usług z których możesz korzystać ulega ograniczeniu.

4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Po Okresie próbnym, wybierasz, a następnie opłacasz wybrany przez Ciebie Pakiet zgodnie ze stawką określoną w Cenniku.
 2. Przed ostatecznym zatwierdzeniem wybranego Pakietu, zostanie przedstawione Ci, do akceptacji, podsumowanie zawierające zakres i czas Usługi w ramach wskazanego Pakietu. Niniejsze stanowi ofertę i w chwili jej akceptacji przez Ciebie, dochodzi do przedłużenia lub zawarcia Umowy. Umowa zostaje zawarta na czas określony odpowiadający Okresowi abonamentowemu.
 3. W ramach Konta możesz tworzyć subkonta o zakresach funkcjonalności zależnych od stanowiska osoby korzystającej.
 4. Niewykorzystane przez Ciebie narzędzia i funkcjonalności LiveCall (w szczególności callback) w ramach danego Pakietu nie przechodzą na kolejny Okres abonamentowy.
 5. Możemy w każdej chwili zmienić zakres Usług, ich wygląd czy sposób świadczenia. Niniejsze nie stanowi zmiany Umowy.
 6. Możesz zmienić Pakiet na wyższy w każdym momencie trwania Okresu abonamentowego. Zmiana Pakietu następuje przez zakup Pakietu, przy czym postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio. Co do zasady, w przypadku uiszczenia Opłaty za Okres abonamentowy, zmiana Pakietu następuje z pierwszym dniem miesiąca następującego po ostatnim miesiącu, za który została już uiszczona Opłata z tym, że na Twoje żądanie zmiana Pakietu może nastąpić na zasadach określonych w zdaniu następnym. Możemy aktywować zmieniony Pakiet ze skutkiem natychmiastowym, wówczas jednak zobowiązany jesteś skontaktować z nami w tej sprawie na adres hello@livecall.io a także wcześniej uiścić różnicę w Opłatach.
 7. Przy wyczerpaniu miesięcznego limitu połączeń w ramach danego Pakietu, pobierana będzie opłata za dodatkowe połączenia, określona w ustawieniach konta. Stan kredytów na koncie będzie ulegał zmniejszeniu przy wykorzystaniu połączeń zgodnie z cennikiem. Data ważności kredytów wynosi 12 miesięcy od zakupu. Użytkownik może zrezygnować z automatycznego pobierania opłaty w każdej chwili.
 8. Z dniem zakończenia Okresu abonamentowego Umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejny okres odpowiadający zakończonemu Okresowi abonamentowemu, chyba że zostanie wcześniej wypowiedziana. Zasada określona w zdaniu poprzedzającym znajduje zastosowanie w przypadku upływu kolejnych, przedłużonych okresów Umowy.
 9. W następstwie wypowiedzenia umowy o prowadzenia Konta i/lub wypowiedzenia Umowy, lub też innego jej zakończenia, wszelkie dane i informacje umieszczone w LiveCall w związku ze świadczeniem Usług zostaną usunięte (w tym kopie zapasowe), a Ty utracisz do nich bezpowrotnie dostęp.

5. CENNIK I OPŁATY

 1. Korzystanie z Usług jest odpłatne w zakresie, w jakim określa to Cennik i wybrany przez Ciebie zakres przedmiotowy Pakietu oraz Okres abonamentowy. Ceny podane w Cenniku są cenami netto.
 2. Opłaty są bezzwrotne. W szczególności nie zwracamy uiszczonej Opłaty, jeżeli dojdzie do wcześniejszego zakończenia Umowy.
 3. Jesteśmy uprawnieni do dokonywania zmian warunków określonych Cennikiem, co nie stanowi zmiany Umowy w Okresie abonamentowym, w którym doszło do zmiany Cennika. W przypadku braku wypowiedzenia Umowy w związku z zakończeniem Okresu abonamentowego, nowy Cennik obowiązuje Cię wraz z początkiem następnego Okresu abonamentowego.
 4. Opłaty abonamentowe są wnoszone z góry, co miesiąc lub co odpowiednią wielokrotność miesiąca, (np. kwartalnie, co pół roku lub co rok itp.) zgodnie wybranym Okresem abonamentowym, przez cały czas trwania Umowy.
 5. Faktury VAT wystawiane są w formie elektronicznej i przesyłane są na Twoje życzenie na Twój adres e-mail.
 6. Zakupując nasze Usługi, wyrażasz zgodę na płatności rekurencyjne, których wstrzymanie nastąpi wraz z wypowiedzeniem i zakończeniem Umowy.
 7. Jeżeli nie uiszczasz Opłaty, po upływie ponownego terminu zapłaty, wyznaczonego w przypomnieniu o Opłacie wysłanym na Twój adres e-mail, uprawnieni jesteśmy do zablokowania Konta z możliwością jego ponownego aktywowania w razie uregulowania należności. Jeżeli nie uregulujesz należności w ponownie wskazanym przez nas terminie, uprawnieni jesteśmy do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 8. Jeżeli po raz drugi (lub więcej) nie regulujesz należności, uprawnieni jesteśmy do usunięcia Konta ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa żądania zwrotu dokonanych Opłat.

6. TREŚCI

 1. W ramach LiveCall masz możliwość modyfikacji wizualnej i treściowej Usług. W szczególności masz możliwość ustalania tekstów we Wtyczce, co może stanowić o legalności twojego działania.
 2. Dostosowując LiveCall do swoich potrzeb, zobowiązujesz się, że nie będziesz podejmować działań lub dostarczał treści, które: (a) naruszają prawa lub dobra osobiste podmiotów trzecich, (b) zawierają groźby, nawołują do agresji czy zawierają elementy bezpodstawnej przemocy, (c) stanowią materiały, które mogą być wykorzystane do celów niezgodnych z prawem, wprowadzających w błąd, złośliwych lub dyskryminacyjnych, (d) są w sposób oczywiście sprzeczny z zasadami współżycia społecznego czy powszechnymi normami obyczajowymi i społecznymi lub zasadami „netykiety”, (e) zawierają wulgaryzmy i zwroty mogące w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność, (f) naruszające dobre imię lub jego godność, (g) propagują nienawiść na tle rasowym, narodowościowym, wyznaniowym czy światopoglądowym, (h) naruszają cudzą prywatność, (i) mają charakter pornograficzny lub z innych powodów nieodpowiedni dla osób poniżej 18 roku życia, (j) zawierają elementy, które propagują lub są związane z (i) bronią i bronią palną, (ii) napojami alkoholowymi, narkotykami, pestycydami, truciznami i lekami, (iii) organizacjami wojskowymi i partiami politycznymi, (iv) sektami i podobnymi kultami religijnymi, (v) pornografią, prostytucją i innymi produktami/usługami związanymi z płcią; (vi) produktami i usługami powszechnie uważanymi za kontrowersyjne, niebezpieczne, nielegalne lub sprzeczne z porządkiem publicznym i standardami przyzwoitości lub nieodpowiednimi dla nieletnich.

7. DANE OSOBOWE I POWIERZENIE ICH PRZETWARZANIA

 1. Za pomocą Wtyczki i innych funkcjonalności LiveCall pozyskiwane są przez Użytkowników dane osobowe podmiotów trzecich. Poprzez funkcjonalności LiveCall, przekazujesz nam te dane osobowe do przetwarzania. Zobowiązujesz się, iż przez cały okres korzystania z takich danych osobowych, będziesz mieć do nich prawa lub zagwarantujesz podstawę prawną ich przetwarzania. W szczególności, jeżeli jest to wymagane przepisami prawa, musisz mieć zawsze ważną zgodę osób, których dotyczą na przetwarzanie ich danych osobowych.
 2. Gwarantujemy, że (uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze) wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych odpowiadający właściwemu ryzyku. Zapewniamy również przestrzeganie art. 28 ust. 2 i ust. 4 RODO (tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
 3. Z chwilą zawarcia Umowy, powierzasz nam przetwarzanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu IP komputera, adresu e-mail, numeru telefonu oraz innych danych niezbędnych do korzystania z funkcjonalności LiveCall (kategorie osób, których dane są przetwarzane: klienci lub potencjalni klienci). Te dane osobowe będą przetwarzane przez nas wyłącznie w celu wykonania Umowy i świadczenia funkcjonalności LiveCall. Dane te będą przez nas na Twoją rzecz zbierane, organizowane, utrwalane, porządkowane, przechowywane, opracowywane, przesyłane, udostępniane, usuwane lub niszczone.
 4. Dane będą przetwarzane przez nas wyłącznie przez okres posiadania przez Ciebie Konta.
 5. Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie na Twoje udokumentowane polecenie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą zwróci się bezpośrednio do nas o zmianę lub usunięcie jej danych osobowych, niezwłocznie przekażemy Tobie taką prośbę.
 6. Zapewniamy, że dostęp do danych, które przetwarzamy w Twoim imieniu, będą miały tylko osoby, którym nadaliśmy zaktualizowane upoważnienia, o których mowa w przepisach RODO, i które zostały przeszkolone w zakresie sposobów zabezpieczenia przetwarzanych danych według nowych standardów. Zapewniamy również, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy danych osobowych jak i sposobów ich zabezpieczenia lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy, a także aby osoby te zobowiązały się do przestrzegania przepisów RODO oraz regulacji krajowych wydanych w oparciu o nie.
 7. Udostępniamy Ci niezwłocznie wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa dotyczących ochrony danych osobowych oraz umożliwiamy Ci jako administratorowi danych lub profesjonalnemu audytorowi upoważnionemu przez Ciebie do przeprowadzenia audytów, w tym inspekcji, i przyczyniamy się do nich.
 8. Biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomagamy administratorom poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w RODO. Uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne nam informacje, pomagamy również administratorom wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.
 9. Przekazujemy administratorom wszelkie wnioski i inną komunikację pochodzącą od osoby, której dane dotyczą w terminie 1 (jednego) dnia roboczego od momentu ich otrzymania.
 10. Wyczerpująco odpowiadamy na każde zapytanie administratorów związane z przetwarzaniem danych, w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia doręczenia zapytania.
 11. Zobowiązujemy się zgłaszać Ci wszystkie znaczące problemy związane z przetwarzaniem danych. W szczególności zobowiązujemy się niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 24 godzin od chwili powzięcia informacji, informować Cię o wszelkich zdarzeniach mogących skutkować powstaniem Twojej odpowiedzialności jako administratora, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów związanych z ochroną danych osobowych.
 12. Możemy powierzać przetwarzanie powierzonych przez Ciebie danych osobowych innym podmiotom w celu realizacji funkcjonalności LiveCall oraz w ramach wewnętrznych procesów obsługi administratorów, w szczególności: firmie deweloperskiej, firmie rachunkowej, kancelarii prawnej, doradcy podatkowemu, firmie telekomunikacyjnej, firmie dostarczającej system płatności online, dostawcy poczty elektronicznej, firmie dostarczającej system CRM, oraz firmie hostingowej (zgoda ogólna).
 13. Poinformujemy Cię o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających, na co najmniej 7 (siedem) dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem przetwarzania przez inny podmiot przetwarzający, umożliwiając Ci tym samym wyrażenie sprzeciwu na posłużenie się przez nas innym podmiotem przetwarzającym. W przypadku braku takiego sprzeciwu, uważa się, że wyraziłeś/łaś zgodę na zmianę.
 14. Zobowiązujemy się zapewnić, aby postanowienia umowy zawartej z podmiotem, któremu powierzamy przetwarzanie powierzonych danych osobowych, odzwierciedlały postanowienia dotyczące ochrony danych ustalone pomiędzy nami a Tobą w niniejszym Regulaminie oraz zalecenia RODO w tym zakresie.
 15. Po zakończeniu świadczenia usług na Twoją rzecz związanych z przetwarzaniem zależnie od Twojej decyzji, usuwamy lub zwracamy Ci wszelkie dane osobowe oraz usuwamy wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują nam przechowywanie danych osobowych.

8. ZGŁASZANIE NARUSZEŃ I SKARGI

 1. Nie sprawujemy bieżącej kontroli ani monitoringu nad działalnością Użytkowników w ramach LiveCall. Jako Usługodawca działamy w poszanowaniu praw. Dlatego jeżeli zauważysz treść lub inne działanie naruszające Twoje prawa czy osób trzecich, koniecznie zawiadom nas o tym. Z niniejszej procedury mogą skorzystać w szczególności osoby, które uważają, iż Użytkownik nadużywa LiveCall w stosunku do przetwarzania ich danych osobowych.
 2. Powiadomienia dotyczące naruszających prawa treści, informacji, materiałów lub zachowań powinny być zgłaszane na adres e-mail: hello@livecall.io. W celu usprawnienia procedury, powiadomienie powinno zawierać co najmniej następujące informacje: (a) dane identyfikujące zgłaszającego, czyli imię i nazwisko oraz adres e-mail, jeżeli jest inny, niż z którego wysyłane jest powiadomienie, (b) wskazanie treści, innych materiałów lub zachowań naruszających prawo, wraz ze wskazaniem jakie prawo one naruszają, (c) wskazanie obszaru LiveCall, w której zlokalizowana jest dana treść lub materiał naruszający prawo, lub wskazanie okoliczności w jakich doszło do naruszenia prawa lub Regulaminu.
 3. W następstwie otrzymania powiadomienia, o którym mowa wyżej lub urzędowego zawiadomienia, dostęp do LiveCall dla osoby naruszającej prawo lub Regulamin albo naruszających treści, zostaje uniemożliwiony, a my zawiadomimy o fakcie tym osobę naruszającą prawo lub Regulamin. Osoba taka ma 3 (trzy) dni robocze na ustosunkowanie się do zarzutu.

9. REKLAMACJE

 1. Masz prawo do złożenia reklamacji na funkcjonowanie LiveCall i Usług. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Ciebie jako osoby reklamującej, oraz wskazanie uzasadnionych zastrzeżeń i uwag do LiveCall czy Usług. Reklamacja powinna być wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail hello@livecall.io lub adres do korespondencji Usługodawcy. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia, skontaktujemy się z Tobą z prośbą o jej uzupełnienie.
 2. Ustosunkujemy się do Twojej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Otrzymasz odpowiedź na adres, z którego reklamacja została przez Ciebie wysłana albo na adres, który został przez Ciebie podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 3. Nie nadzorujemy działalności Użytkowników, nie jesteśmy również ich przedstawicielem lub pełnomocnikiem, stąd też nie ponosimy odpowiedzialności za ich działania lub zaniechania, chyba że bezpośrednio i umyślnie przyczyniliśmy się do powstania szkody.

10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Jako Usługodawca udostępniamy infrastrukturę teleinformatyczną oraz zapewniamy jej sprawne funkcjonowanie techniczne i w tym zakresie ponosimy odpowiedzialność za LiveCall i Usługi.
 2. Jesteś wyłącznie odpowiedzialny za legalność swoich działań wykonywanych przy pomocy LiveCall. W szczególności, jeżeli wybierasz opcję nagrywania rozmów, zobowiązany jesteś zapewnić i gwarantujesz, że pozyskasz wszelkie niezbędne i wymagane prawem zgody na takie nagrywanie i przechowywania w ramach LiveCall takich rozmów.
 3. Nie dostarczamy usług połączenia telefonicznego lub internetowego. W związku z niniejszym nie ponosimy odpowiedzialności za brak połączenia wynikającego z przyczyn leżących po stronie operatora telekomunikacyjnego.
 4. Ponadto nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z: (a) naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, (b) nadużywania LiveCall w celach niezgodnych z prawem, w szczególności w celu wysyłania niezamówionych informacji handlowych, (c) udostępnienia przez Użytkownika loginu lub hasła do jego Konta osobom trzecim; (d) działania złośliwego/szkodliwego oprogramowania (malware) bezprawnie wprowadzonego do LiveCall przez Użytkownika lub osoby trzecie; (e) usunięcia Konta; (f) przetwarzanie danych osobowych, do których Użytkownik nie posiada prawa lub do których przetwarzania nie ma skutecznej podstawy prawnej; (g) krótkotrwałego uniemożliwienia lub utrudnienia w dostępie do LiveCall, spowodowane Przerwą techniczną (h) ataków ddos.
 5. Ponosimy odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody oraz w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Użytkownika. W szczególności nie udzielamy żadnych gwarancji handlowych w związku ze świadczeniem i korzystaniem z LiveCall przez kogokolwiek. Nie ponosimy zatem odpowiedzialności za Twoje utracone korzyści.
 6. Nasza odpowiedzialność jest ograniczona do wysokości trzykrotności miesięcznej Opłaty.
 7. Korzystając z LiveCall zobowiązujesz się pokryć wszelkie szkody powstałe w wyniku niezgodnego z prawem lub Regulaminem działania lub zaniechania. W tym obowiązany jesteś do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez nas związanych z dochodzeniem przez niego odszkodowania.
 8. Ponosisz pełną odpowiedzialność za podmioty, którym udzieliłeś dostępu do Konta, w szczególności, którym utworzyłeś/łaś subkonta.

11.  POZIOM TECHNICZNEJ SPRAWNOŚCI PLATFORMY LIVECALL

 1. Podejmujemy wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie LiveCall.
 2. W celu zapewnienia lepszej jakości Usług i satysfakcjonującego działania LiveCall, okazjonalnie przeprowadzamy czynności konserwacyjne lub modernizacyjne LiveCall. Dlatego zastrzegamy sobie prawo do przerw w realizacji Usług koniecznych dla przeprowadzenia prac technicznych, nie dłuższych jednorazowo niż 12 godzin. O każdej takiej przerwie poinformujemy Użytkowników z co najmniej 24­godzinnym wyprzedzeniem.
 3. Zobowiązujemy się do zapewnienia ciągłości działania Usług przez 99% czasu w Okresie abonamentowym, co nie obejmuje jednak wydarzeń i ich skutków, związanych z działaniem Siły wyższej, operatora serwerów lub operatora telekomunikacyjnego.
 4. Zobowiązujemy się do świadczenia nieodpłatnej pomocy technicznej w zakresie funkcjonalności LiveCall. Zgłoszenia należy składać za pomocą adresu e-mail: hello@livecall.io lub chat (jeżeli masz wykupiony odpowiedni Pakiet). Dokładamy wszelkich starań, aby udzielić odpowiedzi w terminie 24 godzin od otrzymania zgłoszenia.

12. ZMIANA REGULAMINU

 1. Możemy zmienić niniejszy Regulamin w każdym czasie.
 2. Zostaniesz poinformowany/a o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail, wysłanej na adres podany przez Ciebie podczas rejestracji Konta na 14 (czternaście) dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 3. Nowy Regulamin obowiązuje od dnia wskazanego w jego treści jako data wejścia w życie. Jeżeli do tej daty nie wypowiesz Umowy, uważa się, że zaakceptowałeś/łaś Regulamin w zmienionej wersji.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Kontakt za nami jest możliwy za pośrednictwem: (a) adresu email: hello@livecall.io.
 2. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej. Wszelkie spory wynikłe z tytułu niniejszego Regulaminu podlegają jurysdykcji prawa Rzeczpospolitej Polskiej. Dołoży wszelkich starań, aby jakiekolwiek spory wynikające z Umowy lub z nią związane, były rozwiązywane polubownie. W razie niemożności polubownego rozwiązania sporu w terminie jednego miesiąca, spór taki zostanie poddany pod ostateczne rozstrzygnięcie Sądu powszechnego właściwego dla siedziby Usługodawcy.
 3. Polityka Prywatności, znajdująca się pod tym linkiem stanowi uzupełnienie niniejszego Regulaminu.
 4. Regulamin jest dostępny w angielskiej i polskiej wersji językowej. W przypadku rozbieżności między językiem polskim a angielską wersją niniejszego Regulaminu, obowiązuje wersja polska.
 5. Data wejścia w życie Regulaminu 30.05.2019 r.