Polityka prywatności

Szanujemy prywatność i bezpieczeństwo naszych Użytkowników oraz danych, które powierzają nam do przetwarzania.  Dlatego opracowaliśmy ten dokument, w którym wyjaśnimy dla jakich celów przetwarzamy dane osobowe, w jaki sposób, komu możemy je powierzać, gdzie dane mogą być przekazywane oraz jakie prawa przysługują osobom, których dane dotyczą, w związku z przetwarzaniem ich danych.

W ten sposób realizujemy również obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO.

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności poniższe definicje oznaczają:

 1. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1);
 2. Ustawa – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) lub inny akt prawny, który zastąpi rzeczoną ustawę;
 3. dane osobowe – oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 4. przetwarzanie danych – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 5. Personel Przetwarzającego – rozumie się przez to pracowników i współpracowników Przetwarzającego, niezależnie od rodzaju umowy i formy współpracy, działających na rzecz i w imieniu Przetwarzającego.
 6. Polityka – niniejsza polityka prywatności
 7. Serwis – serwis internetowy udostępniany przez Livecall pod aktualnym adresem www.livecall.io oraz pod adresami będącymi przekierowaniami do tego adresu, a także każdym innym będącym jego uzupełnieniem lub kontynuacją i każdym tym, który go zastąpi;
 8. Użytkownik/Ty – osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej lub kilku usług albo funkcjonalności udostępnianych w Serwisie.

Pojęcia niezdefiniowane odrębnie w niniejszej Polityce, pisane z wielkiej litery, mają znaczenie nadane im w Regulaminie, który jest dostępny dostępnym pod adresem https://www.livecall.io/pl/terms-of-service

§ 1 Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie LiveCall Software sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Międzynarodowa 55/3, 03-922 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000597585, o numerze NIP: 5252642120, o kapitale zakładowym: 10.000,00 zł w całości wpłaconym. Adres e-mail do kontaktu: hello@livecall.io

§ 2 Uprawnienia Użytkownika

 1. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:
  1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. prawo do przenoszenia danych osobowych.
  4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę.
  5. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych.
 1. Swoje uprawnienia możesz zrealizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, wysyłając wiadomość na adres e-mail: hello@livecall.io
 2. Wszelkie zgłoszenia potraktowane będą z uwagą oraz zrealizowane w możliwie najkrótszym czasie. W każdym przypadku, w ciągu jednego miesiąca zostaniesz poinformowany o działaniach, które podjęliśmy w celu zrealizowania zgłoszenia. W przypadku niektórych zgłoszeń (o skomplikowanym charakterze lub dotyczących przetwarzania danych obarczonych szczególnymi regulacjami prawnymi) czas realizacji może ulec wydłużeniu. Udzielając Ci odpowiedzi oraz w celu upewnienia się, że właściwie zrealizujemy zgłoszenie mamy prawo do zweryfikowania Twojej tożsamości.

§ 2 Cele, okres i podstawy przetwarzania danych

 1. Rejestracja i korzystanie z Serwisu
  1. Głównym celem przetwarzania danych osobowych i innych informacji przez Livecall jest utrzymanie i rozwijanie Serwisu oraz zapewnieni Usług dla Użytkowników.
  2. W Serwisie istnieje możliwość utworzenia konta użytkownika poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Jeżeli utworzysz konto wypełniając formularz rejestracyjny, będziemy przetwarzać Twój adres e-mail, który wpisałeś w formularzu oraz imię. Podanie niektórych danych jest konieczne do skorzystania z usług i funkcjonalności konta. Konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości świadczenia przez nas określonych usług i funkcjonalności. Podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną).
  3. W przypadku posiadania przez Ciebie konta w Serwisie, Twoje dane będą przetwarzane przez czas korzystania z konta, a w przypadku jego likwidacji, wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (niezależnie od przyczyny i podstawy jej rozwiązania), nie dłużej, niż jest to konieczne dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług (ustawowy okres przedawnienia roszczeń).
 1. Rozliczenia
  1. Jeżeli korzystasz z naszych usług płatnych, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do dokonania rozliczeń, np. wystawienia faktury.
  2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach rozliczeniowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie prawnego obowiązku ciążącego na administratorze np. wystawienia faktury).
  3. Dane w tym zakresie będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartych umów. Ponadto wszystkie wystawione dokumenty księgowe, np. faktury, uwzględniane są w prowadzonej przez IFIRMA SA dokumentacji księgowej, w związku z czym Twoje dane będą w tym zakresie przetwarzane przez okres czasu, wymagany przez przepisy prawa.
 1. Statystyki
  1. Monitorujemy jakość naszych usług, ponieważ chcemy, by była ona jak najlepsza. W tym celu prowadzimy statystyki korzystania z poszczególnych funkcji Serwisu.
  2. Dla zrealizowania tego celu, przetwarzamy dane dotyczące Twojej aktywności na stronach  Serwisu (np. ilość czasu spędzonego na stronie, adres IP, lokalizacja, ID urządzenia oraz dane dotyczące przeglądarki i systemu operacyjnego, z którego korzystasz).
  3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ułatwieniu użytkownikom korzystania z usług świadczonych przez nas drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 1. Zbezpieczenie roszczeń
  1. W celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń możemy przetwarzać niektóre podane przez Ciebie dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko, dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu), dane dotyczące korzystania z naszych usług (jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki korzystasz z naszych usług) oraz inne dane, które będą niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, jego egzekucji oraz obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
  2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes. Dane w tym zakresie są przetwarzane przez ustawowo określony czas przedawnienia roszczeń. Przetwarzanie danych obejmować będzie jednak wyłącznie ich przechowywanie z wyłączeniem jakichkolwiek innych operacji na tych danych, z zastrzeżeniem odmiennych obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów.
 1. Marketing i newsletter
  1. O ile wyrazisz na to zgodę Twoje dane osobowe mogą być wykorzystywane do kierowania do Ciebie treści marketingowej różnymi kanałami (np. za pośrednictwem poczty email). Swoją zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
  2. Osobom, które podały w tym celu swój email, Livecall świadczy usługę newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, lecz wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki.
  3. Dane Osobowe w tym przypadku są przetwarzane:
   1. w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy;
   2. w przypadku kierowania do Ciebie treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym profilowania, jest uzasadniony interes LiveCall w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera;
   3. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes LiveCall polegający na prowadzeniu analiz Twojej aktywności w Serwisie w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności
   4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest wówczas nasz uzasadniony interes.
 1. Zamawianie połączenia zwrotnego (CallBack)
Użytkownicy mają możliwość zamówienia telefonicznego połączenia zwrotnego ze strony Livecall. W celu zrealizowania połączenia (oddzwonienia) niezbędne jest podanie numeru telefonu w formularzu na Stronie Internetowej. Podany numer telefonu przetwarzamy w celach realizacji połączenia telefonicznego – na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO

§ 3 Cookies

 1. Używamy na stronach internetowych tzw. plików cookie. Pliki cookies to dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniach końcowych użytkowników (komputery, telefony, tablety), przeznaczone do korzystania ze stron internetowych
 2. Pliki cookies są wykorzystywane w celu umożliwienia Użytkownikom logowania się do Serwisu, zachowania parametrów nawigacyjnych, monitorowania ruchu w Serwisie i sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkowników, indywidualnego dostosowywania sposobu działania Serwisu i świadczonych usług, usprawnienia kontaktu z Użytkownikami, wykrywania błędów i nadużyć oraz w celach prowadzenia działań promocyjnych.
 3. W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są na urządzeniu, z którego korzystasz, do czasu wylogowania się lub opuszczenia Serwisu. „Stałe” pliki cookies przechowywane przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. W każdej chwili masz możliwość ograniczenia lub zupełnego dezaktywowania plików cookie w ustawieniach Twojej przeglądarki, co może jednak prowadzić do ograniczenia działania niektórych funkcji Serwisu.

§ 4 Odbiorcy danych

 1. Odbiorcami danych osobowych będą:
  1. podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Livecall w celu obsługi Serwisu;
  2. operatorzy telekomunikacyjni (w przypadku zamówienia zwrotnego połączenia telefonicznego);
  3. podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością (np. w zakresie księgowości);
  4. podmioty świadczące usługi wsparcia wysyłki mailingu;
  5. upoważniony personel LiveCall;
  6. podmioty świadczące usługi analizy i przygotowania statystyk
 1. W przypadku przekazywania danych osobowych poza EOG będzie to następować z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
  1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
  2. stosowanie standardowych klauzul umownych, wydanych przez Komisję Europejską;
  3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
  4. w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

§ 4 Postanowienia końcowe

 1. Korzystając z usług świadczonych drogą elektroniczną w momencie nieodpowiedniego zadbania o bezpieczeństwo swoich danych, narażasz się na ryzyko np. ingerencji w Twoje dane osób niepowołanych, które mogą przeglądać, skopiować, zmodyfikować i skasować Twoje dane, ingerencji osób trzecich w transmisję informacji między Twoim systemem a naszym systemem, zainfekowania Twojego systemu złośliwym oprogramowaniem czy wyłudzenia Twoich danych.
 2. Aby zminimalizować powyższe ryzyka, pamiętaj, aby nie podawać nikomu swojego hasła i loginu, używać aktualnych wersji oprogramowania np. przeglądarki i sprawdzać certyfikat przed zalogowaniem do danego serwisu.
 3. Ochrona Twoich Danych osobowych jest procesem dynamicznym i podlegającym nieustannym zmianom. Zmiany te mają na celu ochronę Twoich praw w sposób możliwie najskuteczniejszy, dlatego Polityka podlega bieżącej weryfikacji i aktualizacji. Wszelkie tego rodzaju zmiany będą publikowane na Stronie Internetowej.

Czy chcesz zapisać się do naszego newslettera?

Close Menu