Polityka Prywatności

Niniejsza   Polityka Prywatności   stanowi dokument powiązany   z Regulaminem LiveCall („Regulamin”). Definicje pojęć użytych w niniejszej Polityce Prywatności zostały   zamieszczone w Regulaminie. Postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio.

Polityka ta ma charakter informacyjny i jest spełnieniem obowiązków informacyjnych nałożonych na administratora danych przez RODO tj. Rozporządzenie 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w   związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca, tj. LiveCall Software   sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 03-840) ul. Grochowska 306/308, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w  Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000597585, o numerze NIP: 5252642120, o kapitale zakładowym: 10.150,00 zł.
 2. Kontakt z Administratorem danych osobowych może się odbywać w szczególności mailowo przez adres email hello@livecall.io
 3. Administrator   powołał również Inspektora   ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe Inspektora danych osobowych – imię i nazwisko: Piotr Bator, adres e-mail: privacy@livecall.io.

2. SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Cel i zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres Twoich zgód oraz uzupełnionych   przez Ciebie danych przesłanych za pomocą odpowiedniego formularza. Możemy więc przetwarzać   następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adresu IP komputera, NIP lub numeru VAT, adresu prowadzenia działalności, dane zbierane o Tobie przez Google Analytics, Google AdWords, Crisp chat, Facebook Pixel oraz innych danych koniecznych w celu wykonywania usług świadczonych zgodnie z Regulaminem.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych   osobowych oznaczonych w formularzu jako obligatoryjne uniemożliwi wykonywanie   przez nas Usług. Charakter świadczonych przez nas usług uniemożliwia ich świadczenie w sposób anonimowy.
 3. Dane   osobowe Użytkowników będą  przetwarzane przez nas w następujących celach:
  3.1 realizacji   przepisów prawa –   podstawą prawną w tym   przypadku jest ustawowe upoważnienie   do przetwarzania danych niezbędnych w   celu działania zgodnego z prawem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  3.2 realizacji Umów i świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem LiveCall   – podstawą prawną jest tutaj ustawowe upoważnienie do przetwarzania koniecznego dla realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3.3 rozpatrywania składanych skarg i reklamacji oraz optymalizacji świadczeń LiveCall – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany   przez nas, jako Usługodawcę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na należytym prowadzeniu działalności gospodarczej;
  3.4 działań promocyjnych i handlowych prowadzonych przez Usługodawcę – podstawą prawną przetwarzania jest znowu prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas jako Usługodawcę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. W przypadku uzyskania przez nas informacji o korzystaniu przez Ciebie z LiveCall niezgodnie   z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), możemy przetwarzać   też Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do ustalenia zakresu jego odpowiedzialności.
 5. Twoje dane osobowe jako Użytkownika będą przetwarzane przez czas odpowiedni dla wykazania przez nas prawidłowego wykonania Usługi (czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń) albo w przypadku odpłatnej Umowy – przez  czas wynikający z przepisów rachunkowych, a po tym czasie będą usuwane, o ile ich przetwarzanie nie będzie konieczne w oparciu o inną podstawę prawną. W przypadku działań marketingowych, dane osobowe będą przetwarzane do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości o takiej treści.
 6. Twoje dane będą przekazywane do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym tj.: do Stanów Zjednoczonych w zgodności z zapisami Standardowych Klauzul Umownych ustanowionych przez Komisję Europejską w decyzji 2010/87/UE Decyzja Komisji z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich.

3. PROFILOWANIE

 1. W ramach LiveCall dokonywane jest profilowanie,   w celach marketingowych, badania rynku, ulepszania Usług, poprzez  analizę zachowań Użytkowników w ramach LiveCall, w celu dostosowania Usług do Twoich i innych Użytkowników preferencji. Skutkiem takiego profilowania będzie personalizacja strony internetowej oraz naszej komunikacji z Tobą (np. poprzez wyświetlanie odpowiednich treści podczas korzystania strony internetowej LiveCall lub w ramach naszej komunikacji),   a także do wyświetlanie odpowiednich dostosowanych do Twoich preferencji i zainteresowań ofert i reklam na stronach LiveCall oraz za pośrednictwem stron zewnętrznych i portali społecznościowych. Możliwe również będzie wykorzystywanie profilu w kampaniach innych firm na stronach internetowych LiveCall. Możesz w każdej chwili złożyć sprzeciw przeciwko takiemu profilowaniu wysyłając e-mail na adres privacy@livecall.io.

4. ODBIORCY DANYCH

 1. Możemy powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim w celu  wykonywania czynności wskazanych w Regulaminie i obsługi Ciebie jako Użytkownika. Wówczas odbiorcami Twoich danych, mogą być: dostawca hostingu dla LiveCall, dostawca poczty elektronicznej, operator telefoniczny, firma programistyczna, dostawca systemu CRM, biuro rachunkowe, dostawca systemu płatności online, dostawca systemu do zarządzania fakturami, doradcy podatkowi, kancelaria prawna.
 2. Dane osobowe przez nas zgromadzone mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
 3. Każdy podmiot, któremu powierzamy do przetwarzania Twoje dane osobowe, w oparciu o umowę powierzenia przetwarzanie danych osobowych (dalej „Umowa powierzenia”) gwarantuje odpowiedni poziom w zakresie bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający Twoje dane osobowe w oparciu o Umowę powierzenia może przetwarzać dane osobowe Użytkowników, za pośrednictwem innego podmiotu, wyłącznie na podstawie uprzedniej naszej zgody.
 4. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszej polityki Prywatności, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną przez Ciebie zgodą.

5. TWOJE PRAWA

 1. Każdy Użytkownik, również Ty, ma prawo do: (a) usunięcia danych osobowych zgromadzonych na swój temat zarówno z  systemu należącego do nas, jak i z baz podmiotów, z którymi współpracujemy lub współpracowaliśmy, (b) ograniczenia przetwarzania danych, (c) przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez nas na Twój temat, w tym do otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie, (d) żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, (e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, (f) cofnięcia nam zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; (g) wniesienia skargi na nas do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

6. INNE DANE

 1. LiveCall may store http enquiries, therefore the files containing web server logs may store certain data, including the IP address of the computer sending the enquiry, the name of your station—identification through http protocol, if possible, date and system time of registration on the LiveCall website and receipt of the enquiry, number of bytes sent by the server, the URL address of the site visited by you before, information concerning your browser, information concerning errors occurred by realization of the http transaction. Web server logs may be collected for the purpose of proper administration of LiveCall. Only persons authorized to administer our IT system have access to data. Files containing web server logs may be analyzed for the purposes of preparing statistics concerning traffic on the LiveCall website and occurring errors. Summary of such details does not identify you.

7. BEZPIECZEŃSTWO

 1. Stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczamy technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, m.in. stosowane są certyfikaty SSL. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników przechowywany jest na zabezpieczonym serwerze oraz  dane chronią również wewnętrzne procedury Usługodawcy z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji.
 2. Wdrożyliśmy również odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak pseudonimizacja, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, takich  jak minimalizacja danych, oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi RODO oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą.
 3. Jednocześnie uprzedzamy też, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i Twojego urządzenia szkodliwego oprogramowania (malware), jak również  nieuprawnionym dostępem do Twoich danych, w tym osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, powinieneś/aś stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem aktualnych programów antywirusowych lub chroniących Twoją identyfikację w sieci Internet. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, rekomendujemy ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.

8. COOKIES

 1. W celu prawidłowego działania LiveCall, korzystamy z technologii plików Cookies.  Cookies są to pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Użytkowników, za pośrednictwem LiveCall, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których korzystasz z LiveCall – są to zazwyczaj: adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.
 2. Wykorzystujemy dwa rodzaje Cookies: (a) sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji Twojej przeglądarki; (b) trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na Twoim urządzeniu, aż do ich skasowania.
 3. Na podstawie używanych przez nas plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie Twojej tożsamości. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.
 4. Cookies LiveCall są bezpieczne dla Twojego urządzenia, w  szczególności nie umożliwiają one przedostanie się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania.
 5. Pliki bezpośrednio przez nas generowanie nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Cookies Zewnętrzne (tj. Cookies umieszczane przez podmioty z którymi współpracujemy) mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.
 6. Możesz samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi.
 7. Przede wszystkim możesz usunąć Cookies lub wyłączyć ich zapisywanie na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta Twojej przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji LiveCall.
 8. Cookies własne  wykorzystujemy w następujących celach: uwierzytelnianie Użytkowników w ramach LiveCall i utrzymywania sesji Użytkowników; konfiguracji LiveCall i dostosowania zawartości stron do  preferencji albo zachowania Użytkowników; analiza i badanie oglądalności, liczbę kliknięć i ścieżki poruszania się po stronie w celu doskonalenia wyglądu i organizacji treści na stronie, czas spędzony na stronie, liczbę i częstotliwość odwiedzających LiveCall, a także wyświetlenia odpowiedniej treści przez zewnętrznych partnerów realizujących usługi afiliacji.
 9. Z kolei Cookies zewnętrzne wykorzystujemy w następujących celach:
  Cookies jakiego narzędzia: Cel zapisania:
  Google Ads: Analiza ruchu i zachowań Użytkowników na stronie internetowej LiveCall oraz wyświetlanie reklam dostosowanych do treści, które przeglądali Użytkownicy w Internecie, a także zbieranie informacji o na temat aktywności użytkownika po kliknięciu w reklamę Google Ads
  Google Analytics: Analiza ruchu i zachowań Użytkowników na stronie internetowej LiveCall w celach statystycznych oraz optymalizacji LiveCall
  Facebook Pixel: Analiza ruchu na stronie internetowej LiveCall oraz wyświetlanie reklam LiveCall na portalu Facebook Użytkownikom portalu internetowego Facebook, którzy wykazali zainteresowanie LiveCall
  Crisp chat: Analiza ruchu i zachowań zarejestrowanych Użytkowników na stronie internetowej LiveCall skutkująca kierowaniem spersonalizowanych wiadomości, ofert, reklam, a także dobór języka.
 10. Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzystasz.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 1.01.2019 r.